• Zápis a prijatie do prvého ročníka ZŠ

   • Vážení rodičia,

    ďakujeme za záujem zapísať Vaše dieťa do 1. ročníka ZŠ v školskom roku 2021/2022. Zápis dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky sa v Evanjelickej základnej škole, Palisády 57, 811 06 Bratislava  na školský rok 2021/2022  uskutoční na pracovisku školy v  nasledujúcich termínoch:

    • dňa 29. 4. 2021 (štvrtok) od 14:00 do 18:00
    • dňa 30. 4. 2021 (piatok) od 14:00 do 18:00


    Budeme radi, ak prihlášku dieťaťa  vyplníte vopred elektronicky.

    Pre vstup do formulára elektronickej prihlášky

    kliknite na tento odkaz alebo na odkaz E-Zápis do 1. ročníka v menu na hornej lište.
     

    Ak zákonný zástupca nemá možnosť elektronicky komunikovať so školou, môže si vyzdvihnúť formulár prihlášky v papierovej forme osobne v budove základnej školy.

    Termíny na vyzdvihnutie prihlášok:

    16. apríl 2021 11:00 – 13:00 hod.

    19. apríl 2021 13:00 – 15:30 hod.

     

    Po vyplnení a podpísaní zákonnými zástupcami dieťaťa doručia papierové prihlášky (nie elektronické) do školy poštou, príp. prihlášku môžu vyplniť vo vestibule školy (prosíme priniesť si pero) a odovzdať na vrátnici školy. Všetky kontakty so školou sa uskutočnia čo najbezpečnejším spôsobom s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

     

    Bratislava  24. február 2021   

    Mgr. Simona Danišová
    riaditeľka školy

    Vyplnenie elektronického alebo papierového zápisného lístka Vás nezaväzuje k povinnosti prihlásiť dieťa na štúdium na našej škole.

  • Prečo si zvoliť nás?

   Sme škola, ktorá deti nielen vzdeláva, ale aj vedie k trvalým hodnotám pre život v každom období
    • Priateľskí učitelia
    • Našich žiakov máme radi a snažíme sa vytvárať prostredie, v ktorom sa spoločne cítime príjemne
    • Zameranie na jazyky
    • Kladieme dôraz na výuku cudzích jazykov, ktorá otvára našim žiakom cestu k ďalšiemu hodnotnému vzdelávaniu
    • Nová moderná knižnica
    • Voľný prístup do knižnice s množstvom skvelých kníh pre deti a mládež
    • Aktivity a podujatia
    • Usporadúvame aktivity a podujatia, ktoré spestrujú študentský život na škole i mimo nej a upevňujú vťahy a priateľstvá
   • Dôležité informácie k zápisu dieťaťa   • Zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť k zápisu deti, ktoré do 31. augusta 2021 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok (podľa § 19 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní – školský zákon).

     

    Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nie je telesne alebo duševne primerane vyspelé, môže rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa písomne požiadať pri zápise riaditeľku školy o odloženie začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Rozhodnutie o odklade vydá rodičovi alebo zákonnému zástupcovi riaditeľka školy na základe odporúčania pedagogicko-psychologickej poradne (CPPPaP).

     

    Zákonným zástupcom detí, ktoré dovŕšia 6. rok veku v čase od 1. septembra 2021 do 31. decembra 2021 poskytne škola informácie o úradnom postupe v prípade, ak títo zástupcovia chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

     

    Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia.


    Žiak plní povinnú školskú dochádzku spravidla v obvode, kde má trvalý alebo prechodný pobyt. Na žiadosť zákonného zástupcu žiaka a so súhlasom riaditeľa školy môže žiak plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole aj mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko. Riaditeľ tejto školy udelí predmetný súhlas s prihliadnutím na kapacitné možnosti školy.

     

    Povinná školská dochádzka je 10 – ročná a trvá najdlhšie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku.

    Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok proti § 31 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.


    Škola je zriadená Evanjelickou cirkvou a. v. na Slovensku. Evanjelické náboženstvo je povinným predmetom, predmet etika sa na našej škole nevyučuje.


    Pri zápise základná škola vyžaduje osobné údaje:

    §  meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa

    §  meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov

    §  podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa.

     

    Na zápis si treba priniesť so sebou:

    §  rodný list dieťaťa

    §  krstný list dieťaťa, respektíve potvrdenie registrovanej cirkvi o aktívnej príslušnosti

    §  osobné údaje zákonných zástupcov, občiansky preukaz

    §  podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa


    Naša škola poskytuje žiakom od 1. ročníka tieto možnosti:

    §  Vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka (anglického, na 2. stupni nemeckého)

    §  Možnosť pracovať v záujmových krúžkoch : Súkromná umelecká škola, Centrum voľného času, Krúžky v škole

    §  Ranný školský klub detí od 6:30 hod.

    §  Rozvoj záujmov a záľub v ŠKD do 17:00 hod.

    §  Výchovu v duchu učenia Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku

    §  Obedy v školskej jedálni

    §  Plavecký výcvik, kurz korčuľovania, pobyty v škole v prírode

    §  Návštevu divadiel, spoluprácu s Bibianou a Slovenskou národnou galériou

    §  Výlety a exkurzie

    §  Využitie moderných informačných technológií, výučbových programov a projektového vyučovania vo vyučovacom procese v rámci projektu Infovek

    §  Výučbu s využitím moderných vyučovacích prostriedkov (dataprojektor, interaktívna tabuľa)

    §  Matematické súťaže

    §  Recitačné súťaže

    §  Informácie o klasifikácii v internetovej žiackej knižke

    §  Výučbu informatiky v kvalitne vybavenej počítačovej učebni

    §  Využitie školskej knižnice a mestskej knižnice – oddelenie detskej literatúry

    §  Spoluprácu s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie,

    Bratislava I.

     

     

    Bratislava  24. februára 2021    

     

     

    Mgr. Simona Danišová

    riaditeľka školy