• Zápis a prijatie do prvého ročníka ZŠ

   • Vážení rodičia,

    ďakujeme za záujem zapísať Vaše dieťa do 1. ročníka ZŠ v školskom roku 2020/2021 na našej škole. Môžete tak urobiť  vyplnením elektronického zápisného lístka. Tento spôsob využite, prosím, vzhľadom k aktuálnej epidemiologickej situácii. V prípade, že nemáte možnosť si vyplnenú prihlášku vytlačiť, radi tak urobíme v deň zápisu za Vás.

    Bližšie informácie o termíne a spôsobe zápisu budú zverejnené v blízkom čase.

    Prečítajte si, prosím, dôležité informácie o zápise, podmienkach a dokumentoch, ktoré je potrebné  priniesť v dni zápisu so sebou. Uvádzame ich na tejto stránke nižšie.

    Pre vstup do formulára elektronickej prihlášky, kliknite na tento odkaz alebo na odkaz E-Zápis do 1. ročníka v menu na hornej lište.


    Dôležité upozornenie: Vzhľadom k aktuálnej virologickej situácii sa termín zápisu a podmienky môžu priebežne meniť. Sledujte, prosím, stránku Evanjelickej základnej školy (www.ezs.edupage.sk), kde budú vždy zverejňované najaktuálnejšie informácie k zápisu.

    Vyplnenie elektronického zápisného lístka Vás nezaväzuje k povinnosti prihlásiť dieťa na štúdium na našej škole.

  • Prečo si zvoliť nás?

   Sme škola, ktorá deti nielen vzdeláva, ale aj vedie k trvalým hodnotám pre život v každom období
    • Priateľskí učitelia
    • Našich žiakov máme radi a snažíme sa vytvárať prostredie, v ktorom sa spoločne cítime príjemne
    • Zameranie na jazyky
    • Kladieme dôraz na výuku cudzích jazykov, ktorá otvára našim žiakom cestu k ďalšiemu hodnotnému vzdelávaniu
    • Nová moderná knižnica
    • Voľný prístup do knižnice s množstvom skvelých kníh pre deti a mládež
    • Aktivity a podujatia
    • Usporadúvame aktivity a podujatia, ktoré spestrujú študentský život na škole i mimo nej a upevňujú vťahy a priateľstvá
   • Dôležité informácie k zápisu dieťaťa

   • Zápis sa uskutoční v zmysle aktuálneho nariadenia MŠVVaŠ SR bez osobnej účasti dieťaťa.

    3. apríla 2020 - piatok - od 15.00 do 18.00 hod. (zatiaľ bez termínu, bude upresnený v blízkom čase)

    4. apríla 2020 - sobota - od 9.00 do 12.00 hod. (zatiaľ bez termínu, bude upresnený v blízkom čase)
     


    Zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť k zápisu deti, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok (podľa § 19 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní - školský zákon).

    Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nie je telesne alebo duševne primerane vyspelé, môže rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa písomne požiadať pri zápise riaditeľa školy o odloženie začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Rozhodnutie o odklade vydá rodičovi alebo zákonnému zástupcovi riaditeľ školy na základe odporúčania školského špeciálneho pedagóga alebo pedagogicko-psychologickej poradne.

    Zákonným zástupcom detí, ktoré dovŕšia 6. rok veku v čase od 1. septembra 2020 do 31. decembra 2020 poskytne škola informácie o úradnom postupe v prípade, ak títo zástupcovia chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

    Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia.


    Žiak plní povinnú školskú dochádzku spravidla v obvode, kde má trvalý alebo prechodný pobyt. Na žiadosť zákonného zástupcu žiaka a so súhlasom riaditeľa školy môže žiak plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole aj mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko. Riaditeľ tejto školy udelí predmetný súhlas s prihliadnutím na kapacitné možnosti školy.

    Povinná školská dochádzka je 10-ročná a trvá najdlhšie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku.

    Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok proti § 31 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.


    Evanjelická základná škola je zriadená Evanjelickou cirkvou a.v. na Slovensku. Evanjelické náboženstvo je povinným predmetom, predmet etika sa na našej škole nevyučuje.

    Pri zápise základná škola vyžaduje osobné údaje:

    • meno a priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto narodenia, národnosť, štátne občianstvo, trvalé bydlisko dieťaťa
    • meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko zákonných zástupcov
    • podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa.

     

    Na zápis si treba priniesť so sebou:

    • rodný list dieťaťa
    • krstný list dieťaťa, respektíve potvrdenie registrovanej cirkvi o aktívnej príslušnosti
    • osobné údaje zákonných zástupcov, občiansky preukaz, adresu aktívnej elektronickej schránky (email) pre komunikáciu so školou
    • podľa potreby preukázateľný doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa

    Naša škola poskytuje žiakom od 1. ročníka tieto možnosti:

    • Vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka (anglického, na 2. stupni aj nemeckého)
    • Možnosť pracovať v záujmových krúžkoch
    • Ranný školský klub detí od 6:30 hod.
    • Rozvoj záujmov a záľub v ŠKD do 17:00 hod.
    • Výchovu v duchu učenia Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
    • Obedy v školskej jedálni
    • Plavecký výcvik, kurz korčuľovania, pobyty v škole v prírode
    • Návštevu divadiel, spoluprácu s Bibianou a Slovenskou národnou galériou
    • Výlety a exkurzie
    • Využitie moderných informačných technológií, výučbových programov a projektového vyučovania vo vyučovacom procese v rámci projektu Infovek
    • Výučbu s využitím moderných vyučovacích prostriedkov (dataprojektor, interaktívna tabuľa)
    • Matematické súťaže
    • Recitačné súťaže
    • Informácie o klasifikácii v internetovej žiackej knižke
    • Výučbu informatiky v kvalitne vybavenej počítačovej učebni
    • Využitie školskej knižnice a mestskej knižnice - oddelenie detskej literatúry
    • Spoluprácu s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Bratislava I.