Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z ANJ CAJ
Dejepis DEJ
Dramatická výchova DRV
Environmentálna výchova ENV
Evanjelické a.v. náboženstvo EVB
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Konverzácia v ang. jazyku KAJ
Matematika MAT
Mladý zdravotník MLZ
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Pracovné vyučovanie PVC
Prírodoveda PDA
Prvouka PVO
Psychosociálny výcvik PYI
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Správanie SPR
Svet práce SEE
Technika THD
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Tvorba projektov z EVB TFP
Tvorivé písanie TOF
Vlastiveda VLA
Výchova umením VUM
Výtvarná výchova VYV

© aScAgenda 2020.0.1202 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 11.02.2020

Kontakt

  • Evanjelická základná škola
    Palisády 57
    811 06 Bratislava
  • 02 52 967 389 (sekretariát školy)
    SMS: 0911 913 667
    zakladna.skola@evlyceum.sk

Právne informácie

Vyučovanie