• Zápis a prijatie do prvého ročníka ZŠ

   • Vážení rodičia,

    ďakujeme za záujem zapísať Vaše dieťa do 1. ročníka ZŠ v školskom roku 2020/2021. Zápis na plnenie povinnej školskej dochádzky sa v Evanjelickej základnej škole, Palisády 57, 811 06 Bratislava  na školský rok 2020/2021  uskutoční od 15. apríla 2020 do 30. apríla 2020 elektronickou formou cez internet, prostredníctvom formulára systému aSc Agenda.

     

    Pre vstup do formulára elektronickej prihlášky kliknite na tento odkaz alebo na odkaz E-Zápis do 1. ročníka v menu na hornej lište vpravo.
     

    Ak zákonný zástupca nemá možnosť elektronicky komunikovať so školou, môže si vyzdvihnúť formulár prihlášky v papierovej forme osobne v základnej škole.

    Termíny na vyzdvihnutie prihlášok:

    16. apríl 2020 11:00 – 13:00 hod.

    22. apríl 2020 15:00 – 17:00 hod.

     

    Po vyplnení a podpísaní zákonnými zástupcami doručia papirové prihlášky (nie elektronické) do školy poštou, príp. prihlášku môžu vyplniť vo vestibule školy (prosím priniesť pero). Všetky kontakty so školou sa uskutočnia čo najbezpečnejším spôsobom s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení, prihlášku si zákonný zástupca môže vyzdvihnúť na nástenke vo vestibule školy. Po vyplnení ju odovzdá na vrátnici školy.

    Bratislava  14. apríl 2020    

    Ing. Edita Prostredníková

    riaditeľka školy

    Vyplnenie elektronického alebo papierového zápisného lístka Vás nezaväzuje k povinnosti prihlásiť dieťa na štúdium na našej škole.

  • Prečo si zvoliť nás?

   Sme škola, ktorá deti nielen vzdeláva, ale aj vedie k trvalým hodnotám pre život v každom období
    • Priateľskí učitelia
    • Našich žiakov máme radi a snažíme sa vytvárať prostredie, v ktorom sa spoločne cítime príjemne
    • Zameranie na jazyky
    • Kladieme dôraz na výuku cudzích jazykov, ktorá otvára našim žiakom cestu k ďalšiemu hodnotnému vzdelávaniu
    • Nová moderná knižnica
    • Voľný prístup do knižnice s množstvom skvelých kníh pre deti a mládež
    • Aktivity a podujatia
    • Usporadúvame aktivity a podujatia, ktoré spestrujú študentský život na škole i mimo nej a upevňujú vťahy a priateľstvá
   • Dôležité informácie k zápisu dieťaťa

   • Zápis sa uskutoční v zmysle aktuálneho nariadenia MŠVVaŠ SR bez osobnej účasti dieťaťa. Odporúča sa elektronická forma zápisu.

    Ak zákonný zástupca nemá možnosť elektronicky komunikovať so školou, môže si vyzdvihnúť formulár prihlášky v papierovej forme osobne v základnej škole.

    Termíny na vyzdvihnutie prihlášok:

    16. apríl 2020 11:00 – 13:00

    22. apríl 2020 15:00 – 17:00

     


    Zákonní zástupcovia sú povinní prihlásiť k zápisu deti, ktoré do 31. augusta 2020 dovŕšia šiesty rok veku, ako aj deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky o jeden rok (podľa § 19 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní - školský zákon).

    Ak dieťa po dovŕšení šiesteho roku veku nie je telesne alebo duševne primerane vyspelé, môže rodič alebo iný zákonný zástupca dieťaťa písomne požiadať pri zápise riaditeľa školy o odloženie začiatku povinnej školskej dochádzky o jeden školský rok. Rozhodnutie o odklade vydá rodičovi alebo zákonnému zástupcovi riaditeľ školy na základe odporúčania školského špeciálneho pedagóga alebo pedagogicko-psychologickej poradne.

    Zákonným zástupcom detí, ktoré dovŕšia 6. rok veku v čase od 1. septembra 2020 do 31. decembra 2020 poskytne škola informácie o úradnom postupe v prípade, ak títo zástupcovia chcú požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

    Na zápis treba prihlásiť aj deti so zdravotným znevýhodnením a zároveň priniesť aj úradný doklad o druhu postihnutia.


    Žiak plní povinnú školskú dochádzku spravidla v obvode, kde má trvalý alebo prechodný pobyt. Na žiadosť zákonného zástupcu žiaka a so súhlasom riaditeľa školy môže žiak plniť povinnú školskú dochádzku v základnej škole aj mimo školského obvodu, v ktorom má trvalé bydlisko. Riaditeľ tejto školy udelí predmetný súhlas s prihliadnutím na kapacitné možnosti školy.

    Povinná školská dochádzka je 10-ročná a trvá najdlhšie do konca školského roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku.

    Porušenie zákonnej prihlasovacej povinnosti sa trestá ako priestupok proti § 31 zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.


    Evanjelická základná škola je zriadená Evanjelickou cirkvou a.v. na Slovensku. Evanjelické náboženstvo je povinným predmetom, predmet etika sa na našej škole nevyučuje.


    Naša škola poskytuje žiakom od 1. ročníka tieto možnosti:

    • Vyučovanie cudzích jazykov od 1. ročníka (anglického, na 2. stupni aj nemeckého)
    • Možnosť pracovať v záujmových krúžkoch
    • Ranný školský klub detí od 6:30 hod.
    • Rozvoj záujmov a záľub v ŠKD do 17:00 hod.
    • Výchovu v duchu učenia Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku
    • Obedy v školskej jedálni
    • Plavecký výcvik, kurz korčuľovania, pobyty v škole v prírode
    • Návštevu divadiel, spoluprácu s Bibianou a Slovenskou národnou galériou
    • Výlety a exkurzie
    • Využitie moderných informačných technológií, výučbových programov a projektového vyučovania vo vyučovacom procese v rámci projektu Infovek
    • Výučbu s využitím moderných vyučovacích prostriedkov (dataprojektor, interaktívna tabuľa)
    • Matematické súťaže
    • Recitačné súťaže
    • Informácie o klasifikácii v internetovej žiackej knižke
    • Výučbu informatiky v kvalitne vybavenej počítačovej učebni
    • Využitie školskej knižnice a mestskej knižnice - oddelenie detskej literatúry
    • Spoluprácu s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Bratislava I.