Navigácia

Testovanie piatakov 2019 (T5 2019)

Informácie pre rodičov a žiakov

Všeobecná informácia:

Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ (Testovanie 5-2019 alebo T5-2019) sa uskutočnímna všetkých základných školách v SR z predmetov matematika, slovenský jazyk a literatúra, (maďarský jazyk a literatúra na školách s vyučujúcim jazykom maďarským). Na testovaní sa zúčastnia žiaci 5. ročníka ZŠ, vrátane žiakov so ŠVVP, okrem žiakov vzdelávaných podľa vzdelávacích programov pre žiakov s mentálnym postihnutím.


Dátum testovania:

20. november 2019 (streda)

Organizátor:

Za prípravu a metodické riadenie priebehu testovania zodpovedá NÚCEM. Za organizačné zabezpečenie testovania zodpovedá riaditeľka školy. Kontrolu objektivity testovania vykonajú zamestnanci ŠŠI a OŠ OÚ. S cieľom zvýšiť objektivitu priebehu testovania riaditelia ZŠ na základe poverenia OŠ OÚ poveria úlohou externého dozoru pedagogických zamestnancov iných ZŠ.

Ciele testovania:

Cieľom Testovania 5 je vstupné hodnotenie žiackych vedomostí a zručností na začiatku vzdelávacieho stupňa ISCED 2. Testovanie 5 poskytne školám spätnú väzbu, ako sú žiaci pripravení na prechod z ISCED 1 na vzdelávací stupeň ISCED 2 a zároveň bude vstupnou informáciou pre učiteľov na stupni ISCED 2 na zlepšovanie ich vzdelávania a skvalitňovanie výchovno-vyučovacieho procesu. Slúži aj na monitorovanie stavu vedomostí a zručností žiakov pri výstupe z ISCED 1 v celoštátnom meradle. Testovanie 5 zároveň slúži ako vstupné testovanie pre meranie pridanej hodnoty vo vzdelávaní na druhom stupni ZŠ.

Kognitívne úrovne:

Matematika

 1. Zapamätanie– uložiť a vybaviť si vedomosti z dlhodobej pamäti
 2. Porozumenie – konštruovať význam na základe informácií získaných prostredníctvom ústneho, písomného alebo grafického vyjadrenia
 3. Aplikácia – realizovať a použiť určitý postup v danej situácii
 4. Analýza – rozložiť celok na časti a určiť, aký je vzájomný vzťah častí, ktoré časti k sebe patria, aká je ich celková štruktúra a aký majú účel
 5. Hodnotenie – posúdiť podľa daných kritérií

 

Slovenský jazyk a literatúra

 1. Zapamätanie – poznávanie a rozpoznávanie, vybavovanie
 2. Porozumenie – interpretácia, usudzovanie, porovnávanie, dedukcia, vysvetľovanie, dokazovanie
 3. Aplikácia – postupu na riešenie problému, implementácia
 4. Analýza – rozlišovanie, usporiadanie, prisudzovanie
 5. Hodnotenie – určovanie, vyvodzovanie

 

Vzdelávací obsah:

Matematika 

 1. Čísla, premenné a počtové výkony s číslami 
 2. Postupnosti, vzťahy, funkcie, tabuľky, diagramy 
 3. Geometria a meranie 
 4. Kombinatorika, pravdepodobnosť, štatistika 
 5. Logika, odôvodnenie, dôkazy 
 6. Kontext reálneho života 
 7. Matematický kontext


Slovenský jazyk a literatúra

 1. Jazyk a komunikácia
 2. Komunikácia a sloh 
 3. Čítanie a literatúra
 4. Úlohy na čítanie s porozumením


Čas riešenia testov:

Matematika - 60 minút

Slovenský jazyk a literatúra - 60 minút

Počet testových úloh:

Matematika - 30 testových úloh

Slovenský jazyk a literatúra - 30 testových úloh

Forma testových úloh:

Papierová

Matematika - úlohy s krátkou číselnou odpoveďou - 20 úloh, úlohy s výberom odpovede z možností A,B,C,D, z ktorých je vždy iba jedna správna - 10 úloh

Slovenský jazyk a literatúra - úlohy s výberom odpovede z možností A,B,C,D, z ktorých je vždy iba jedna správna - 20 úloh, úlohy s krátkou odpoveďou - 10 úloh

Príprava na T5-2019:

Žiaci 5. ročníka EZŠ absolvovali elektronické testovanie k príprave na T5-2019 z oboch testovacích predmetov. Organizátorom E-testovania bol NÚCEM. Priebežne sa na testovanie pripravujú aj na formou opakovania v rámci vyučovacej hodiny SJL a MAT.

Organizácia testovania:

Viac informácií nájdete na oficiálnej webstránke www.nucem.sk

 

Mgr. Renáta Minarovičová
koordinátor testovania T5-2019

Kontakt

 • Evanjelická základná škola
  Palisády 57
  811 06 Bratislava
 • 02 52 967 389 (sekretariát školy)
  SMS: 0911 913 667
  zakladna.skola@evlyceum.sk

Právne informácie

Vyučovanie